ข้อมูลสถิติที่สำคัญ
จำนวนเกษตรกรที่ได้ส่งเสริม : ทั้งหมด

11,214 : 18,366 คน (61.06%)

มูลค่ารวมการส่งมอบ (ปีงบประมาณ 2564)

235,283,977 บาท

องค์ความรู้บนพื้นที่สูง

234 เรื่อง

ระดับการพัฒนาพื้นที่ (คาดการณ์ในปี 2565)
A=101
B=200
C=216
D=54
(กลุ่มบ้าน)

องค์ความรู้บนพื้นที่สูง

วิจัย

ปลูกกัญชงอย่างไร…ให้รอด?

การปลูกกัญชง สิ่งที่ต้องคำนึงถึงนอกจากเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

วิจัย

สารสกัดกัญชง (CBD Hemp oil)

สาร CBD (Cannabidiol) และTHC (Tetrahydrocannabinol) จัดเป็นสารในกลุ่มคานนาบินอยด์ (Cannabinoids)

พัฒนา

ขั้นตอนและวิธีการเริ่มต้นตลาดออนไลน์ “สินค้าบนพื้นที่สูง” ที่ควรให้ความสำคัญ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างมาก มีการใช้ช่องทางตลาดออนไลน์

พัฒนา

การเดินทางของเมล็ดกาแฟ..จากเมล็ด..สู่แก้ว

รู้หรือไม่ กาแฟอะราบิกา ไม่ใช่พืชท้องถิ่นของไทย แต่กาแฟมีต้นกำเนิดจากประเทศเอธิโอปีย เป็นพืชพื้นเมืองที่พบในเมืองคัพฟา (Kaffa)

บทความระเบียบองค์กร

กฎหมายน่ารู้

การหักหนี้สินและการบังคับคดีจากเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2563 ที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายน่ารู้

การมอบอำนาจ

คำว่า “มอบอำนาจ” ตามความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายความว่า “มอบหมายให้มีอำนาจจัดการหรือทำการแทน”

กฎหมายน่ารู้

ความผิดฐานหมิ่นประมาทและความผิดฐานดูหมิ่น

เสรีภาพของบุคคลในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน

พื้นที่ปฏิบัติงานทั้งหมดของ สวพส.

 

สื่อประชาสัมพันธ์และข่าวสารจากหน่วยงานอื่น

งานสัมมนาวิชาการด้านดิจิทัลเทคโนโลยี

งานสัมมนาวิชาการด้านดิจิทัลเทคโนโลยี วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 (Online)

โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (การนับจด)

การประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (การนับจด) เพื่อเชิญชวนประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือให้ข้อมูลแก่สำนักงานสถิติแห่งชาติ

งานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี โครงการ August Series 2021

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดโครงการ August Series 2021

ตอนพิเศษ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วีดิทัศน์พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ติดตามแผนงานสำคัญ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
ปฏิทินกิจกรรม
คุณธรรมความโปร่งใส (ITA)
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ร่วมมือร่วมใจ สวพส. ร่วมต้านภัย COVID-19 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม